Công Ty Giày Fuchun Tuyển 05 Nam Lao Động Phổ Thông Ép Đế Lương 7Tr _ 12Tr

Số lượng: 05

7Tr – 12Tr

Quận Bình Tân

29.12.2020

CT TNHH Nhân Chính Tuyển 05 LĐPT Ép Đế Giày Thu Nhập 6 – 9 Triệu

Số lượng: 03

6 – 9 Triệu

Quận Bình Tân

06.05.2021